​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​មន្ត្រី​ធនាគារពិភពលោក ដើម្បី​ស្វែងរក​យន្តការ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ដែល​កម្ពុជា​កំពុង​ជួបប្រទះ​ – CEN