ទម្លាក់​កាក់​ប្រាក់​១០០.០០០ ចុះ​ក្នុង​សួន​ទឹក​ដើម្បី​សាកល្បង​ចិត្ត​មនុស្ស លទ្ធផល​គឺ​… – CEN