មើល​មួយ​ភ្លែត​យើង​អាច​ច្រឡំ​ថា​ជា​រូបថត ប៉ុន្តែ​ពេល​មើល​ជិត​ទើប​ដឹង​ថា​វា​ជា​… – CEN