អ្នកស្រី អង់សា​ន សូ​ជី ត្រូវបាន​ទីក្រុង Oxford ដកហូត​ពានរង្វាន់​ផ្នែក​សេរីភាព​វិញ ដោយសារ​វិបត្តិ រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​ – CEN