ប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើ​ឱ្យ​ចិន​«​ឈឺ​ទ្រាំលែងបាន​» ក្នុង​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN