ការប្រកាស​ចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី​ប្រកួត​រូបថត​ស្ដី​ពី​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN