អម្បូរ​បក្សី ដែល​អាច​ស្រូប​យក​ពន្លឺ បាន​ដល់​ទៅ ៩៩,៩៥% មាន​រាងរៅ​ដូច​ជា​មក​ពី​…​ភព​ដទៃ (​វីដេអូ​) – CEN