បណ្ឌិត​វេជ្ជសាស្ត្រ​ឯកទេស​ខាង​ជំងឺមហារីក​ជប៉ុន​ទូន្មាន​ថា ៖ សូម​កុំ​ព្យាបាល ប្រសិនបើ​កើត​ជំងឺមហារីក​! – CEN