ប្រើ​ពេល​ត្រឹម ១​នាទី​ដឹងថា ក្រលៀន​អ្នក​ល្អ ឬ​មាន​…​បញ្ហា​! – CEN