លោក យន្ត មីន ៖ អ្នកវិនិយោគ​កំពុង​សំឡឹងមើល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ជា​គោលដៅ​វិនិយោគ​ដ៏សំខាន់ – CEN