ក្រសួង​ទេ​សចណ៍​ដាក់ចេញ​កូនសៀវភៅ “​ភោជនីយដ្ឋាន អាហា​រដ្ឋា​ន​ទេសចរណ៍​ស្អាត (Green Passport) ” – CEN