ការប្រកួត​ល្បឿន​ស្លាប់​រស់​រវាង​ម៉ូតូ រថយន្ដ​ប្រណាំង F1 កំពូល​រថយន្ត និង​យន្តហោះ​ប្រយុទ្ធ (វីដេអូ) – CEN