ប្រាក់​ឈ្នួល​ជូន​កម្មករ​និយោជិត ត្រូវ​បើក​២​ដង ក្នុង​មួយ​ខែ ដែល​ចាប់​អនុវត្ត​ពី​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN