​ទៅ​កម្សាន្ត​ទឹកធ្លាក់​ក្បាលឆាយ យុវជន​ម្នាក់​រអិល​ជើង​ធ្លាក់​ចូលទៅក្នុង​ទឹក​កួច​ស្លាប់​ – CEN