លោក Trump សន្យាថា​នឹងមាន​ជំនួប​កំពូល​ជា​លើក​ទី​ពីរ​ជាមួយ​មេ ​ ​ដឹកនាំ Kim Jong Un ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​ – CEN