សមត្ថកិច្ច​កំពុង​តាម​ចាប់​ជនប្រដាប់អាវុធ បាញ់​ឌី​ជេ​ម្នាក់ រងរបួស នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​រ៉ុក​ – CEN