ចាប់ខ្លួន​ក្តឹប​ចោរ​ម្នាក់ លួច​ហិប​បច្ច័យ​ពុទ្ធ​បូជា លើ​ភ្នំ​សំបុក​ – CEN