ក្មេងស្រី​អាយុ​៣​ខែ មាន​ប័ណ្ណ​ឯកជន​ចូលរួម​ក្នុង​មហាសន្និបាត​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ – CEN