រដ្ឋាភិបាល​របស់​ប្រធានាធិបតី Trump ប្រឈមមុខ​នឹង​ហានិភ័យ​ត្រូវ​ផ្អាក​សកម្មភាព​ – CEN