អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​ជាង​៣០០០​នាក់ មក​ទទួល​ការព្យាបាល​ – CEN