គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់ ៣​នាក់ របួស​៦​នាក់​ – CEN