ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​បើក​តាំងពិព័រណ៍​ផលិតផល​ខ្មែរ ភូមិ​មួយ​ផលិតផល​មួយ និង​មាន​ស្តង់​២០០ – CEN