មន្ទីរអង្គភាព រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក និងកងកម្លាំង​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់ ត្រូវ​ចូលរួម​អនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី​៤ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ឲ្យទទួល​បាន​លទ្ធផល​ជោគជ័យ – CEN