តើ​សញ្ញា​អ្វីខ្លះ ដែល​បញ្ជាក់​ថា​អ្នក​កំពុង​មាន​ជំងឺ​បេះដូង​? – CEN