បេក្ខជនម្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​គណៈកម្មការ​ទាំង៤ «ចលាចល»​ ​គ្រប់ៗ​​គ្នា​​តែម្តង ព្រោះ​តែ​សម្លេង​ស្តាប់​ច្រឡំ​នឹង Michael Jackson យ៉ាងនេះ (វីដេអូ) – CEN