កាំជ្រួច​សាកល្បង​ព្រឹក​មិញ​នេះ ជា​សារ​ពិតប្រាកដ​មួយ​របស់ Kim Jong-Un ផ្ញើ​ឲ្យ​អាមេរិក​ – CEN