ដាំ​ដំឡូងជ្វា​លើដី​ពិតជា “​ហួស​សម័យ​” ហើយ​ឥឡូវ​គេ​នាំគ្នា​ដាំ​លើ​… ទ្រើង​ម្តងវិញ​ – CEN