​ក្រុង​បាងកក​ពិន័យ​ដាក់ពន្ធនាគារ​ ចំពោះ​ជន​ណា​ដែល​ឱ្យ​ចំណី​សត្វ​ព្រាប​នៅ​ទីសាធារណៈ – CEN