កិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយ ស្ដី​ពី​ការផលិត​ការប្រើប្រាស់​ទឹកត្រី ទឹក​ស៊ីអ៊ី​វ មាន​ជាតិ​ដែក និង​ការពង្រឹង​ការអនុវត្ត​ស្តង់ដារ​កម្ពុជា​សម្រាប់​ទឹកត្រី​ទឹកស៊ីអ៊ីវ​ – CEN