រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​៖ វេទិកា​បូ​អាវ​សម្រាប់​អាស៊ី គឺជា​ឱកាស​សម្រាប់​កម្ពុជា ក្នុង​ការទាក់ទាញ​វិនិយោគិន និង​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​ – CEN