រោគសញ្ញា​ប៉ុន្មាន​ចំណុច​នេះ បញ្ជាក់ថា​អ្នក​កំពុង​មាន​ជំងឺ​មហារីក​សុដន់​ហើយ​ – CEN