​កុមារ​កម្ពុជា​រងគ្រោះ និង​ងាយ​រងគ្រោះ​ជាច្រើន ដែល​ទទួលបាន​ការមើល​ថែ និង​រស់នៅ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​ – CEN