ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេស​ត្រូវ​តែមាន​ការចូលរួម​ពី​យុវជន​ – CEN