ជណ្តើរ ១៣ ​ជុំវិញ​ពិភពលោក ដែល​មាន​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត​ – CEN