​លោក ស្យុង ប៉ ៖ “​កម្ពុជា និង​ចិន ប្រៀប​ដូចជា​គ្រួសារ​តែមួយ​ – CEN