ទម្លាប់​អាក្រក់​ទាំងនេះ នឹង​ធ្វើឲ្យ​តំរងនោម​របស់អ្នក​ឆាប់​ខូច​ – CEN