ននោង “​ពស់​” ដាំ​លម្អរ​គេហដ្ឋាន​ផង ថែមទាំង​មាន​ផ្កា ផ្លែ​ដ៏​ស្អាត ហើយ​ឆ្ងាញ់​ពិសារ​ទៀត​ – CEN