ការបង្កើត​សមាគម​មនុស្ស​ចាស់​គឺ​កម្ពស់​សុខុមាលភាព​មនុ​ស្ស​ចាស់​និង​លើកកម្ពស់​កម្រិតជីវភាព​មនុស្ស​ចាស់​ – CEN