ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ថា ពុំ​បាន​ពិភាក្សា​ក្នុង​ការប្រមូល​ពន្ធ លើ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​ក្នុងស្រុក​ទេ គឺ​កិច្ច​ពិភាក្សា​បាន​ផ្តោត លើ​ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិច​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​ – CEN