មិនអោយ​រថយន្ត​ធំ​ចេញ ចូល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពេល​ថ្ងៃ និង​ការលុបបំបាត់ ប័ណ្ណ​អនុញ្ញាត​ចេញ ចូល A B​និង​C – CEN