ផ្ទះ ១៥​កន្លែង ដែល​ដាច់​សង្វែង​បំផុត​ពី​ពិភពលោក​ – CEN