ចាប់ខ្លួន​ប្តីទី​៣ ដែល​សម្លាប់​ប្រពន្ធ ដោយ​ភ្លើង​ប្រច័ណ្ឌ​ – CEN