រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ជួប​សំណេះសំណាល និង​ផ្តល់​រង្វាន់​លេីកទឹកចិត្ត​សិស្ស​ជា​ប់​និ​ទេ្ទស A និង B – CEN