ហួសចិត្ត​នឹង​សម្តី​សេដ្ឋី​អចលនទ្រព្យ​វៀតណាម ៖ “​ត្រូវ​ផ្តាច់​អ្នកក្រ​ចេញពី​… អ្នកមាន​” – CEN