លោក Obama បង្ហាញខ្លួន​សារជាថ្មី​តាមរយៈ​ដំណើរ​ទស្សនៈកិច្ច ៣​ថ្ងៃ​ – CEN