គណនី Facebook របស់​អ្នក​ប្រើ មិនតិច​ជាង​៥០​លាន​គណនី​ត្រូវ​ចោរ​បន្លំ​ចូល​ – CEN