បន្ទប់សម្ងាត់​នៅលើ​យន្តហោះ ៖ អាថ៌កំបាំង​ដែល​មាន​តែ​អ្នកបើកបរ និង​អ្នក​បម្រើកា​រលើ​យន្តហោះ​ដឹង​ប៉ុណ្ណោះ ! – CEN