នាវា​ប្រយុទ្ធ​អាមេរិក​ចូល​កៀក​កោះ​សិប្ប​និមិត្ត​ដែល​ចិន​ទើប​សាងសង់​នៅសមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ – CEN