បើ​មាន​អាការៈ​ទាំងនេះ មានន័យ​ថា​អ្នក​កំពុង​ខ្វះ​ជាតិ​សាច់​ – CEN