ចិន​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្កាយរណប​Laser ដែលមាន​សមត្ថភាព​អាច​រកឃើញ​នាវាមុជទឹក​គ្រប់យ៉ាង​ – CEN